3 tháng đầu

3 tháng đầu

Đây là thời kỳ mang thai trong 3 tháng đầu.