X

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi tại www.theAsianparent.com. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của trang Web sau đây trước khi sử dụng trang web này và / hoặc các Dịch vụ (cả hai đều được định nghĩa dưới đây) để bạn biết được các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của bạn đối với Tickled Media Private Limited và / Hoặc các đơn vị liên quan, các chi nhánh và công ty con (riêng lẻ và tập thể "TICKLED MEDIA PTE LTD").

Bởi vì bạn (hoặc sử dụng các điều khoản 1.1.2 (iii) khoản 1.1.2 (iii) của con bạn hoặc của người thân) đối với trang này và / hoặc sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý của Điều kiện Website này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều kiện của Trang web, vui lòng rời khỏi Trang web và ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

1. Điều khoản

1.1 Bạn dưới đây xác nhận và đảm bảo rằng:

1.2.1 bạn đã đọc và đồng ý với Điều kiện của Website và Chính sách Bảo mật của chúng tôi;

1.2.2 bạn ít nhất 18 tuổi và có đủ năng lực pháp lý, quyền hạn, quyền hạn và thẩm quyền để đồng ý với các Điều kiện của Website và bạn cũng vậy;

(I) truy cập trang này, sử dụng Dịch vụ và hợp đồng với khả năng cá nhân của bạn;

(Ii) truy cập vào trang web này, sử dụng Dịch vụ và ký kết hợp đồng thay cho một thực thể công ty; hoặc là

(Iii) ký hợp đồng với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em hoặc người bảo trợ dưới 18 tuổi và đang truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ, trong trường hợp bạn đồng ý với tư cách là cha mẹ / người giám hộ, cả về năng lực cá nhân và Thay mặt cho con của bạn, bị ràng buộc bởi các Điều kiện của Website và phải chịu trách nhiệm về các hành vi và sự thiếu sót của con quý vị trong khi truy cập vào Trang Web và / hoặc sử dụng Các Dịch Vụ và đồng ý đảm bảo rằng con bạn được giám sát theo Điều kiện Website;

1.2.3 Bạn được ủy quyền ràng buộc tổ chức (bản thân bạn hoặc pháp nhân của bạn) thay mặt bạn ký hợp đồng và tổ chức đó đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện của Website; Và

1.2.4 tất cả thông tin do bạn cung cấp cho TICKLED MEDIA PTE LTD (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân và thông tin liên lạc) là chính xác và đầy đủ.

1.2 TICKLED MEDIA PTE LTD có quyền thay đổi, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web bất cứ lúc nào. TICKLED MEDIA PTE LTD cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc Trang web mà không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý.

1.3 TICKLED MEDIA PTE LTD đôi khi có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều kiện của Website này bằng cách đăng các điều khoản của Website được sửa đổi tại trang này. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào sau khi sửa đổi các Điều kiện của Trang web này sẽ được coi là sự chấp nhận Điều kiện Website sửa đổi của bạn. Nếu bạn không đồng ý với Điều kiện của Website được sửa đổi, bạn có quyền đóng tài khoản và / hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ.

2. Định nghĩa

2.1 Trong các điều khoản này, những định nghĩa dưới đây sẽ được áp dụng trừ khi ngữ cảnh không cho phép áp dụng như vậy:

Tài khoản có nghĩa là một tài khoản đã đăng ký của một Thành viên mở tại trang này.
Thỏa thuận có nghĩa là thỏa thuận được hình thành bởi các Điều kiện của Website và Chính sách Bảo mật, và trong trường hợp Thành viên, theo Điều kiện của Website, Chính sách Bảo mật và Điều kiện Hội viên.
Máy tính có nghĩa là máy tính, máy tính xách tay, trợ lý cá nhân kỹ thuật số, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác được sử dụng để truy cập trang này hoặc Dịch vụ.
Nội dung có nghĩa là tài liệu, thông tin, tin tức, quảng cáo, danh sách, dữ liệu, đầu vào, văn bản, bài hát, âm thanh, video, hình ảnh, đồ họa, phần mềm, blog, webcast, podcast, phát thanh, tin nhắn, phần mềm, góp ý, Nội dung khác.
Trang Liên Kết được định nghĩa trong Khoản 8.1.
Thành viên có nghĩa là một thành viên đã đăng ký của Trang web.
Điều kiện thành viên có nghĩa là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Thành viên có thể truy cập tại đây.
Máy chủ có nghĩa là phần mềm máy tính, hệ thống và máy chủ lưu trữ, vận hành, quản lý, cung cấp hoặc đóng góp vào Trang web và Dịch vụ.
Dịch vụ được quy định tại khoản 3.2.
Trang web có nghĩa là trang web TICKLED MEDIA PTE LTD có chứa liên kết đến các Điều khoản & Điều kiện này.
Nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD - có nghĩa là tất cả nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD được cung cấp trên hoặc thông qua trang này.
Sản phẩm của bên thứ ba có nghĩa là sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm những người dùng khác, được quảng cáo trên hoặc có sẵn tại Trang web hoặc các trang web được liên kết từ Trang web.
Nội dung Người sử dụng của bên thứ ba có nghĩa là tất cả Nội dung đã không do chính bạn tạo ra, truyền, đăng hoặc tải lên.
Nội dung Người sử dụng có nghĩa là tất cả Nội dung trên trang này được tạo ra, truyền tải, đăng hoặc tải lên bởi một người sử dụng Trang web.

2.2 Các từ "bao gồm" và "bao gồm" sẽ không được hiểu là có bất kỳ hạn chế hiệu lực.

2.3 Các tiêu đề trong điều khoản này không có bất kỳ hiệu lực pháp luật nào và cũng không ảnh hưởng đến việc xây dựng Hợp đồng này dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Trang web và dịch vụ

3.1 Trang web được sở hữu và duy trì bởi TICKLED MEDIA PTE LTD.

3.2 TICKLED MEDIA PTE LTD có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau đây trên hoặc thông qua Trang web (mỗi một "Dịch vụ" và gọi chung là "Các Dịch vụ"):

3.2.1 Truy cập vào bộ sưu tập thông tin, tin tức, dữ liệu, văn bản, danh sách, đồ hoạ, hình ảnh, video, các tệp âm thanh, podcast, webcast và các loại tác phẩm khác;

3.2.2 công cụ tìm kiếm hoặc công cụ tìm kiếm;

3.2.3 một nền tảng để tạo, tải lên và công khai các nội dung cá nhân sẵn có;

3.2.4 Một nền tảng quảng cáo và xây dựng thương hiệu;

3.2.5 Bản tin, nhóm, diễn đàn, blog, công cụ truyền thông;

3.2.6 một nền tảng mạng xã hội;

3.2.7 thông báo qua email; Và

3.2.8 bất kỳ tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào khác mà TICKLED MEDIA PTE LTD có thể cung cấp tại Trang web theo thời gian theo quyết định riêng của mình.

3.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng để truy cập và sử dụng một số Dịch vụ nhất định, bạn sẽ phải đăng ký làm thành viên và bổ sung sẽ bị ràng buộc chặt chẽ với Điều kiện thành viên ngoài các Điều kiện của Website.

3.4 TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ tổ chức các cuộc thi, khuyến mãi và khảo sát tại trang web này. Các điều khoản này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được cung cấp vào thời điểm chương trình.

4. Điều kiện sử dụng nội dung

4.1 Bạn không thể tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, hiển thị, truyền đạt, truyền tải, phát sóng, podcast, phát tán, phân phối, bán, kinh doanh hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác, bất kỳ phần nào hoặc bất kỳ sự truy cập nào:

4.1.1 bất kỳ Dịch vụ;

4.1.2 Trang web;

4.1.3 bất kỳ TICKLED MEDIA PTE LTD Nội dung ngoại trừ, trong phạm vi được phép, với sự đồng ý trước bằng văn bản của TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều kiện của Website; hoặc là

4.1.4 bất kỳ Nội dung Người dùng Bên thứ ba nào ngoại trừ trong phạm vi được phép với sự đồng ý trước bằng văn bản của TICKLED MEDIA PTE LTD và chủ sở hữu hoặc người được cấp phép về Nội dung Người sử dụng cụ thể.

4.2 Không vi phạm điều 4.1 nói chung, bạn đồng ý không sao chép, hiển thị hoặc cung cấp truy cập vào Dịch vụ, Nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc Nội dung Người sử dụng Bên thứ ba trên một trang web hoặc máy chủ khác, ví dụ như thông qua việc đóng khung, phản ánh, liên kết , Spidering, cạo hoặc bất kỳ phương tiện công nghệ khác (bao gồm bất kỳ công nghệ nào có sẵn trong tương lai) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TICKLED MEDIA PTE LTD.

4.3 Bạn có thể sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn:

4.3.1 truy xuất và hiển thị nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD trên bất kỳ thiết bị điện tử nào thuộc sở hữu của bạn;

4.3.2 in một bản duy nhất các nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD trên giấy (nhưng không sao chụp chúng); Và

4.3.3 Lưu trữ nội dung thuộc TICKLED MEDIA PTE LTD dưới dạng điện tử trên đĩa hoặc trên một thiết bị di động thuộc sở hữu của bạn (nhưng không phải trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị lưu trữ nào được kết nối với mạng).

4.4 Tất cả nội dung trên TICKLED MEDIA PTE LTD là tác phẩm có bản quyền của TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc nội dung hoặc các nhà cung cấp phần mềm của nó, và TICKLED MEDIA PTE LTD bảo lưu và duy trì tất cả các quyền trong Nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD. Sử dụng một số nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản của một thỏa thuận cấp phép người dùng cuối đi kèm.

4.5 Bạn không được dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn của bất kỳ nội dung nào của TICKLED MEDIA PTE LTD có trên trang web hoặc thông qua Dịch vụ ngoại trừ trong những trường hợp cụ thể được luật pháp hoặc TICKLED MEDIA PTE LTD cho phép bằng văn bản.

5. Sở hữu trí tuệ

5.1 Bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, thiết kế đã đăng ký và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, Trang web, và tất cả các Nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD, bao gồm không giới hạn, quyền tác giả trong việc biên soạn nội dung, người sử dụng, sẽ được giữ lại với TICKLED MEDIA PTE LTD.

5.2 Các nhãn hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên trang này là tài sản của TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc các bên thứ ba khác và tất cả các quyền đối với Nhãn hiệu được TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc các bên thứ ba liên quan. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc bên thứ ba đó. TICKLED MEDIA PTE LTD và các công ty con sẽ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình theo mức tối đa của luật pháp. Tên của TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào khác có thể không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm trong bất kỳ quảng cáo hoặc công khai nào, hoặc như một liên kết mà không có sự cho phép bằng văn bản của TICKLED MEDIA PTE LTD.

5.3 Tên miền mà trang web được lưu trữ trên trang web là tài sản duy nhất của TICKLED MEDIA PTE LTD và bạn không được sử dụng hoặc nếu không chấp nhận một tên tương tự cho việc sử dụng của riêng bạn.

5.4 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc thắc mắc nào về các Điều kiện của Website này hoặc bất kỳ vấn đề nào nêu ra trong Các điều kiện của Website này hoặc trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

6. Hành vi Trực tuyến

6.1 Bạn cam kết:

6.1.1 để tuân thủ các Điều kiện của Website và các thông báo hoặc hướng dẫn khác mà TICKLED MEDIA PTE LTD có thể đăng trên trang web theo thời gian (được kết hợp dưới đây bằng cách tham khảo các Điều kiện của Website này);

6.1.2 không sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm không giới hạn, luật bản quyền;

6.1.3 Không xâm phạm, gây trở ngại, phá hoại, vô hiệu hóa, vượt quá quyền hạn hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động của Trang web, Dịch vụ hoặc Máy chủ, bao gồm không giới hạn ở các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, tấn công giả mạo, Hack, sniffing, giả mạo, kỹ thuật đảo ngược hoặc lập trình lại;

6.1.4 không sử dụng Tài khoản của một Thành viên khác bất cứ lúc nào, cho dù có hoặc không có sự cho phép của họ.

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm & Giới hạn

7.1 Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD được hiển thị trên trang web là chính xác và đầy đủ, chúng tôi cung cấp nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD cho các mục đích thông tin và trên cơ sở 'như hiện tại', 'sẵn có' mà không có Bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện hay hàm ý. TICKLED MEDIA PTE LTD từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không hạn chế, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng, khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tuân thủ mô tả hoặc bảo hành Không vi phạm. Nếu không giới hạn ở trên, TICKLED MEDIA PTE LTD không đảm bảo rằng các chức năng có trong hoặc truy cập vào Trang web, Dịch vụ, nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc nội dung khác sẽ được kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc không có thiếu sót, rằng các lỗi sẽ được Sửa chữa hoặc trang web, dịch vụ, nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc các Máy chủ không có virut hoặc các thành phần độc hại khác, hoặc việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung TICKLED MEDIA PTE LTD nào hoặc với bất kỳ máy tính nào sẽ không ảnh hưởng đến Chức năng hoặc hiệu suất của máy tính. TICKLED MEDIA PTE LTD không bảo đảm hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Nội dung, Dịch vụ, Trang web hoặc Máy chủ TICKLED MEDIA PTE LTD về tính đúng đắn, đầy đủ, độ tin cậy. Bạn (và không phải là TICKLED MEDIA PTE LTD) sẽ chịu toàn bộ chi phí cho tất cả các dịch vụ, sửa chữa hoặc sửa chữa cần thiết, bao gồm bất kỳ khiếm khuyết, vấn đề hoặc thiệt hại nào trong bất kỳ Máy tính nào. Bạn đồng ý không giữ TICKLED MEDIA PTE LTD chịu trách nhiệm về việc mất Nội dung Người dùng của bạn do bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài sự kiểm soát của TICKLED MEDIA PTE LTD.

7.2 Dữ liệu và thông tin được cung cấp trên trang này có tính chất chung chung và không nhằm mục đích cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ lời khuyên chuyên môn hoặc chuyên gia nào. Bạn luôn phải tham vấn với một chuyên gia có trình độ hoặc cố vấn chuyên nghiệp để có được tư vấn và kiểm tra độc lập các thông tin và dữ liệu có trong tài liệu này trước khi hành động. Bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện giữa bạn và một bên thứ ba có tên trên hoặc liên kết đến từ các trang này là nguy cơ và trách nhiệm duy nhất của bạn. TICKLED MEDIA PTE LTD không tài trợ, ủng hộ hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm tài chính, dịch vụ hoặc thông tin nào.

7.3 Bạn thừa nhận rằng chính sách của TICKLED MEDIA PTE LTD không thực hiện kiểm soát biên tập và xem xét, sửa đổi hoặc sửa đổi bất kỳ dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc nội dung nào của Người dùng, đăng, email hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được chèn vào Có sẵn trên Trang web bởi những người sử dụng Dịch vụ khác và TICKLED MEDIA PTE LTD không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung như vậy.

7.4 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TICKLED MEDIA PTE LTD không xác nhận hoặc khuyến cáo, không phải là đại lý, đại lý bán lẻ hoặc phân phối và không kiểm soát các sản phẩm của bên thứ ba và TICKLED MEDIA PTE LTD từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh liên quan Cho bất kỳ Sản phẩm Bên Thứ ba nào có sẵn hoặc quảng cáo thông qua Trang Web này hoặc trên Các Trang Liên Kết.

7.5 Bạn đồng ý rằng tất cả các tuyên bố, cung cấp, thông tin, ý kiến, tài liệu, Nội dung Người dùng và Sản phẩm Bên Thứ ba, từ những người dùng khác và từ các nhà quảng cáo và các bên thứ ba trên trang này chỉ được sử dụng, chấp nhận và dựa vào Tự chịu rủi ro và TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng hoặc sự tin cậy đó.

7.6 Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng một số Dịch vụ có thể cho phép người dùng khác tải Nội dung Người dùng lên Trang web, và một số nội dung này có thể xúc phạm, gây phiền nhiễu, bất hợp pháp, vi phạm Các Điều kiện của Trang web này, chứa vi rút hoặc gây hại cho bạn. Mặc dù chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đưa ra cho thông báo của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi và tuyệt đối, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào và bạn đồng ý sử dụng Nội dung Người dùng với sự tự chịu rủi ro Và với sự thận trọng của mình.

7.7 Bạn đồng ý rằng:

7.7.1 TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ có quyền vào bất cứ lúc nào, tuỳ ý và hoàn toàn tùy ý và không cần thông báo trước, bổ sung, thay đổi, chấm dứt, thu hồi hoặc tạm ngừng hoạt động toàn bộ hoặc bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không có bất kỳ lý do nào; Và

7.7.2 Truy cập hoặc hoạt động của Trang web, Máy chủ và / hoặc Dịch vụ theo từng thời điểm có thể bị gián đoạn hoặc gặp phải sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề khác và có thể không nhất thiết tiếp tục không bị gián đoạn hoặc không có lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khác và trong bất kỳ sự kiện nào, TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại có thể phát sinh.

7.8 Trong bất kỳ trường hợp nào TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ nguyên nhân hành động nào (cho dù trong hợp đồng hoặc vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự sơ suất, Hoặc không thể sử dụng nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD, Nội dung của Người sử dụng, Dịch vụ, Sản phẩm Bên Thứ ba, bất kỳ Máy tính, Trang web nào, hoặc bất kỳ trang web nào khác. Trong trường hợp TICKLED MEDIA PTE LTD chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mặc dù điều khoản nêu trên, bạn đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của TICKLED MEDIA PTE LTD đối với bạn và tất cả các nguyên nhân hành động liên quan đến Nội dung, Dịch vụ, Trang web, và Trang web TICKLED MEDIA PTE LTD Hợp đồng này sẽ không vượt quá tổng số phí và lệ phí bạn phải trả cho Dịch vụ cho TICKLED MEDIA PTE LTD trong thời gian một (1) tháng ngay trước thời điểm phát sinh khoản nợ đó.

7.9 Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đến sự sơ suất, TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được, nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD, Dịch vụ, Trang web, hoặc bất kỳ trang web nào khác, ngay cả khi TICKLED MEDIA PTE LTD hoặc một đại diện được ủy quyền của TICKLED MEDIA PTE LTD đã được thông báo, hoặc có thể dự kiến, có khả năng thiệt hại đó.

7.10 Bạn đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý trên cho phép Dịch vụ và TICKLED MEDIA PTE LTD được cung cấp bởi TICKLED MEDIA PTE LTD với chi phí hợp lý hoặc không có chi phí cho bạn.

8. Các Trang Liên Kết

8.1 TICKLED MEDIA PTE LTD có thể cung cấp liên kết tới các trang web khác ("Trang Liên Kết") có thể có liên quan và quan tâm đến người sử dụng. TICKLED MEDIA PTE LTD không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung trên Các Trang Liên Kết hoặc cho bất kỳ thiệt hại mà bạn có thể phải chịu đựng từ Các Trang Liên Kết (bao gồm bất kỳ vi rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, sâu, lỗi hoặc tài liệu gây thiệt hại có trong Liên kết Sites) hoặc tính sẵn có của bất kỳ nội dung nào trên Các Trang Liên Kết và bạn từ chối miễn cưỡng bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi đối với Các Trang Liên Kết.

9. Sử dụng và Bảo mật dữ liệu

9.1 Vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nào mà không cần đọc Chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi lần đầu tiên để giải thích chi tiết về sử dụng dữ liệu và các quy tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

10. Chấm dứt

10.1 Bạn đồng ý rằng TICKLED MEDIA PTE LTD có toàn quyền theo quyết định riêng của mình và không có thông báo để hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và / hoặc quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần nêu lý do.

11. Thông báo về Vi phạm

11.1 TICKLED MEDIA PTE LTD có quyền điều tra các thông báo về bản quyền, nhãn hiệu và các vi phạm về sở hữu trí tuệ khác đối với nội dung của TICKLED MEDIA PTE LTD, Nội dung của người sử dụng và các tài liệu khác trên trang web ("Chất liệu vi phạm") và Hành động thích hợp. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sử dụng hoặc sao chép theo cách tạo thành sự vi phạm và sự vi phạm như vậy đang xảy ra trên trang web này, vui lòng thông báo cho TICKLED MEDIA PTE LTD bằng văn bản ngay lập tức trong biểu mẫu và chứa thông tin theo luật bản quyền Singapore 63) ("Thông báo vi phạm").

11.2 Tất cả Thông báo về Vi Phạm sẽ được gửi đến TICKLED MEDIA PTE LTD như sau:

Thư ký Công ty
Đường 118B Telok Ayer

Singapore 068587

Điện thoại: +65 6344 2865
Fax: + 65 6344 2357

Email: [email protected]

11.3 TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ xem xét tất cả các Thông báo Vi phạm theo cách thức trên. Đổi lại, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ hành động pháp lý hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục pháp lý nào mà bạn có thể có đối với TICKLED MEDIA PTE LTD đối với bất kỳ Tài liệu Vi phạm nào, trừ khi trước tiên bạn đã được TICKLED MEDIA PTE LTD Thông báo Vi Phạm và cơ hội để gỡ bỏ Chất liệu Vi phạm và sau đó TICKLED MEDIA PTE LTD từ chối hoặc không loại bỏ Chất Liệu Vi Phạm trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu TICKLED MEDIA PTE LTD loại bỏ tài liệu vi phạm để đáp ứng với Thông báo Xử lý vi phạm của bạn, bạn đồng ý không thực hiện và theo đó từ bỏ, bất kỳ hành động nào chống lại TICKLED MEDIA PTE LTD theo luật áp dụng mà bạn có thể có đối với bất kỳ Tài liệu Vi phạm nào xuất hiện trên Trang web này trước khi loại bỏ nó bởi TICKLED MEDIA PTE LTD.

11.4 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TICKLED MEDIA PTE LTD không có quyền kiểm soát và không thể thực hiện trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Tài Liệu Xấu xuất hiện trên Các Trang Liên Kết hoặc các trang web bên thứ ba khác.

12. Các vấn đề về thẩm quyền

12.1 Trang web này được sở hữu và vận hành bởi TICKLED MEDIA PTE LTD tại Singapore. TICKLED MEDIA PTE LTD không tuyên bố rằng Nội dung của trang web là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại địa điểm của bạn. Những người chọn để truy cập trang web này từ bất kỳ vị trí nào làm việc đó tự chủ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

13. Bồi thường

13.1 Bạn đồng ý bồi thường cho TICKLED MEDIA PTE LTD, các công ty con, chi nhánh, viên chức, đại lý, đối tác và nhân viên, không có hại cho tất cả các yêu cầu, yêu cầu, hành động, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba). Hình phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ), các khoản tiền thưởng, tổn thất và / hoặc chi phí do hoặc phát sinh từ:

13.1.1 bất kỳ việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào;

13.1.2 kết nối của bạn với trang web;

13.1.3 vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều kiện Website;

13.1.4 vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác hoặc pháp nhân; hoặc là

13.1.5 bạn vi phạm bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ hay luật pháp nào.

14. Khả năng chia tách

14.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều kiện của Website này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật nào được áp dụng trong Hợp đồng này hoặc nếu tòa án có thẩm quyền quyết định cuối cùng quyết định như vậy, Điều kiện của Website này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi các điều kiện xóa đi.

15. Mối quan hệ giữa các bên

15.1 Không có điều kiện nào trong các Điều kiện của Trang web này được cấu thành hoặc được coi là tạo thành cơ quan, liên danh hoặc liên doanh giữa TICKLED MEDIA PTE LTD với bạn và không bên nào có quyền hạn ràng buộc bên kia bằng bất cứ cách nào.

16. Miễn

16.1 Không từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của TICKLED MEDIA PTE LTD sẽ có hiệu lực trừ khi được làm bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của TICKLED MEDIA PTE LTD.

16.2 Việc TICKLED MEDIA PTE LTD không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào theo các Điều kiện của Trang web này sẽ không được coi là sự khước từ hoặc biến thể của bất kỳ quyền hoặc hoạt động đó để ngăn chặn việc thực hiện hoặc thực thi nó vào bất kỳ thời gian nào.

17. Quyền của bên thứ ba

17.1 Trừ khi được quy định tại Khoản 13, một cá nhân hoặc một thực thể không phải là một bên của Thỏa thuận này sẽ không có quyền theo Đạo luật (Quyền của Bên Thứ ba) (Cap. 53B) để thi hành bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bất kể Cho dù người hoặc thực thể đó đã được xác định theo tên, như một thành viên của một lớp học hoặc là trả lời một mô tả cụ thể.

18. Bất khả kháng

18.1 Không bên nào chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này nếu thất bại là kết quả của Sự kiện Bất khả kháng (được xác định bên dưới), với điều kiện luôn luôn là bất cứ khi nào có thể, bên bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục nghĩa vụ đó ngay sau khi Sự kiện Bất khả kháng chấm dứt hoặc giảm đi.

18.2 Đối với mục đích của Thỏa thuận này, Sự kiện bất khả kháng là một tình huống hoặc sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên ảnh hưởng đến công chúng ở quốc gia của bên đó hoặc trên lãnh thổ và kết quả là bên đó Không thể quan sát hoặc thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ theo Thỏa thuận này. Các trường hợp hoặc sự kiện như vậy bao gồm các hành động công nghiệp hoặc tranh chấp lao động, bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc đe doạ chiến tranh, hành vi tội phạm hoặc khủng bố, hành động hoặc quy định của chính phủ, thất lạc điện thoại hoặc điện lực, mất điện, cháy, nổ, thiên tai tự nhiên, dịch bệnh, Hạn chế, và sự thất bại chung của giao thông công cộng.

19. Luật pháp và thẩm quyền

19.1 Các Điều kiện của Website và tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang này và các Dịch vụ sẽ được chi phối bởi và được hiểu theo luật Singapore, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của Đạo luật Chứng cứ Singapore (Chương 97) và Đạo luật Giao dịch Điện tử (Cap. 88), không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc mâu thuẫn pháp luật.

19.2 Bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền không độc quyền của các tòa án Singapore.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 7 năm 2014)