Tôi sống một cuộc sống bình thường nhưng sẽ là ngôi sao sáng nhất khi cần thiết