Luôn luôn mạnh mẽ hướng về phía trước và cố gắng đạt được mục tiêu đề ra.