"Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Cớ gì ta không sống thật sâu?" (Phạm Lữ Ân)