X

Các trường có phải hoàn học phí khi học sinh nghỉ học phòng dịch corona?