Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin được thu thập bởi Tickled Media Pte Ltd và / hoặc các đơn vị liên quan, các chi nhánh và công ty con của nó (riêng lẻ và chung với nhau, “Tickled Media”) theo khoản 1 dưới đây.

Vì mục đích của Chính sách này, “chúng tôi” và “của chúng tôi” sẽ đề cập đến là Tickled Media.

1.Khi thông tin thu thập được từ bạn?
1.1 Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi trên các trang web do chúng tôi sở hữu và / hoặc điều hành.
1.2 Khi bạn tham gia bất kỳ cuộc thi, khảo sát hoặc quảng cáo nào do chúng tôi và / hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiến hành.
1.3 Khi bạn đăng ký làm thành viên của các trang web do / chúng tôi sở hữu và / hoặc điều hành, hoặc do chúng tôi thay mặt cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ trên các trang web đó.
2.Thông tin được sử dụng là gì?
2.1 Các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được sử dụng và tiết lộ bởi chúng tôi và các chi nhánh, đối tác kinh doanh và nhà thầu của chúng tôi (những người có thể có trụ sở ngoài Singapore) cho các mục đích sau:

2.1.1 để đáp ứng các yêu cầu và thắc mắc của bạn;
2.1.2 cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho bạn;
2.1.3 xác minh và xử lý các chi tiết cá nhân và thanh toán của bạn;
2.1.4 liên lạc với bạn;
2.1.5 để thực thi các quyền và nghĩa vụ hợp đồng và hợp pháp;
2.1.6 cho nghiên cứu tiếp thị, hồ sơ người dùng và phân tích thống kê;
2.1.7 gửi thông tin, khuyến mãi, cập nhật, tiếp thị và quảng cáo liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của chúng tôi và các tổ chức thứ ba;
2.1.8 tuân thủ pháp luật, yêu cầu của cán bộ thực thi pháp luật và cán bộ quản lý, hoặc lệnh của tòa án; Và
2.1.9 cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn, kể cả trong quá trình đăng ký theo Điều khoản và Điều kiện của Thành viên.

2.2 Trong trường hợp bạn tham gia vào các cuộc thi hoặc các chương trình quảng cáo khác trên các trang web của chúng tôi được tài trợ hoặc tổ chức bởi các bên thứ ba hoặc mua hàng hoá và dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên thứ ba trên trang web của chúng tôi, Được các bên thứ ba sử dụng.
3. Sử dụng cookie
3.1 TICKLED MEDIA sử dụng “cookies”, nơi tập tin dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn để lưu trữ và theo dõi thông tin về bạn khi bạn vào trang web của chúng tôi. Cookie được sử dụng để theo dõi thông tin như số lượng người dùng và tần suất sử dụng, hồ sơ của người dùng và trang web ưa thích của họ.
3.2 Cũng giống như nhiều nhà khai thác trang web, TICKLED MEDIA có thể sử dụng một công ty độc lập (“Công ty Nghiên cứu Thị trường Bên thứ ba”) để đo lường và phân tích việc sử dụng Internet trên các trang web của TICKLED MEDIA. TICKLED MEDIA sử dụng các dịch vụ của Công ty Nghiên cứu Thị trường của bên Thứ ba để thu thập thông tin sau về việc sử dụng các trang web của chúng tôi, bao gồm:

3.2.1 Số lần xem trang (hoặc số lần hiển thị trang) xuất hiện trên các trang web của TICKLED MEDIA;
3.2.2 Số lượng khách truy cập duy nhất vào các trang web của TICKLED MEDIA;
3.2.3 Người truy cập duy nhất (trung bình) trong các trang web của TICKLED MEDIA trong bao lâu khi họ đến thăm; Và
3.2.4 Các điểm vào và ra thông thường vào các trang web của TICKLED MEDIA.

3.3 Thông tin này được Công ty Nghiên cứu Thị trường của Bên Thứ ba kiểm soát và cung cấp cho TICKLED MEDIA để giúp phân tích việc sử dụng các trang web của TICKLED MEDIA. Dữ liệu này cũng có thể truy cập được bởi các tổ chức truyền thông và các công ty nghiên cứu, nhằm mục đích tiến hành so sánh ngành với các cổng Internet khác.
3.4 Các trang trên trang web của TICKLED MEDIA có thể bao gồm phần mềm cho phép Công ty Nghiên cứu Thị trường của bên thứ ba và TICKLED MEDIA theo dõi khách truy cập vào các trang web của chúng tôi.
3.5 Khi bạn duyệt qua Asianparent.com, cookie quảng cáo sẽ được đặt trên máy tính của bạn để chúng tôi có thể hiểu bạn quan tâm đến điều gì. Đối tác quảng cáo hiển thị hình ảnh của chúng tôi, AdRoll, sau đó cho phép chúng tôi giới thiệu cho bạn quảng cáo nhắm mục tiêu lại trên các trang web khác dựa trên trang trước của bạn Tương tác với theAsianparent.com. Các kỹ thuật mà đối tác của chúng tôi sử dụng không thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện hoặc số điện thoại của bạn. Bạn có thể truy cập vào trang này để chọn không tham gia AdRoll và quảng cáo nhắm mục tiêu của đối tác.